Характеристика функціональних областей логістики

Об'єктом логістики, як відомо, є наскрізною матеріальний потік, тим не менше на окремих ділянках управління ним має певну специфіку. Відповідно до цієї специфікою виділяють п'ять функціональних областей логістики: закупівельну, виробничу, розподільчу, транспортну та інформаційну, які детально вивчаються в наступних розділах підручника.

У цьому параграфі зазначимо специфіку кожної функціональної області.

1. У процесі забезпечення підприємства сировиною і матеріалами вирішуються завдання закупівельної логістики. На цьому етапі вивчаються і вибираються постачальники, укладаються Договори і контролюється їх виконання, вживаються заходи у разі порушення умов постачання. Будь-яке виробниче підприємство має службу, яка здійснює перераховані функції. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками вимагає, щоб діяльність цієї служби, пов'язана з формуванням параметрів наскрізного матеріального потоку, не була відокремленою, а підпорядковувалася стратегії управління наскрізним матеріальним потоком. У той же час завдання, які вирішуються в процесі доведення матеріального потоку від складів готової продукції постачальника до цехів підприємства-споживача, мають певну специфіку, що стало причиною виділення відокремленого розділу логістики - закупівельної логістики.

На практиці межі діяльності, складової основний зміст закупівельної логістики, визначаються умовами договору з постачальниками і складом функцій служби постачання всередині підприємства.

2. У процесі управління матеріальним потоком всередині підприємства, що створює матеріальні блага або надає матеріальні послуги, в основному вирішуються завдання виробничої логістики. Специфіка цього етапу полягає в тому, що основний обсяг робіт з проведення потоку виконується в межах території одного підприємства. Учасники логістичного процесу при цьому, як правило, не вступають в товарно-грошові відносини. Потік йде не в результаті укладених договорів, а в результаті рішень, що приймаються системою управління підприємством.

Сфера виробничої логістики тісно стикається зі сферами закупівель матеріалів та розподілу готової продукції. Проте основне коло завдань у цій області - управління матеріальними потоками в процесі здійснення саме виробництва.

3. При управлінні матеріальними потоками в процесі реалізації готової продукції вирішуються завдання розподільної логістики. Це велике коло завдань, вирішенням яких займаються як виробничі підприємства, так і підприємства, що здійснюють торговельно-посередницьку діяльність. До вирішення цих завдань мають відношення владні структури, так як від організації розподілу суттєво залежить стан економіки регіону. Наприклад, у разі незадовільної організації системи розподілу продовольчих товарів у регіоні положення місцевої влади буде нестабільним.