Вимоги до інформаційних систем у логістиці та принципи їх побудови

"Інформаційно-технічне забезпечення логістичних систем відрізняється не характером інформації і набором технічних засобів використовуваних для їхньої обробки, а методами і принципами, використовуваними для їхньої побудови".

Системний підхід до проектування систем передбачає певну послідовність дій, відповідно до якої спочатку визначають мету функціонування системи, потім формулюють вимоги до неї, потім формують орієнтовно деякі підсистеми, з яких у підсумку синтезують систему, використовуючи при цьому критерії вибору.

Метою функціонування логістичної інформаційної системи в загальному випадку є сукупність шести правил логістики (тільки стосовно до інформаційного потоку).

Перерахуємо основні вимоги до логістичних інформаційних систем, що дозволяють зрозуміти, що ми хочемо бачити в якості кінцевого продукту, проектуючи інформаційне забезпечення логістичних процесів.

Вимоги до логістичних інформаційних систем випереджальний проходження інформаційних потоків

♦ стандартизовані технічні інтерфейси і протоколи передачі даних;

♦ можливість для партнерів доступу до прикладних програм;
♦ об'єднання існуючих систем, банків даних і можливість для партнерів доступу ним;

♦ одноразова безпомилкова реєстрація даних;

♦ організація селективного санкціонованого доступу до даних;

♦ обробка або архівація даних в момент і в місці виникнення;

♦ відкритість архітектури системи.

Організація зв'язків між елементами в інформаційних системах логістики може істотно відрізнятися від організації традиційних інформаційних систем. Це обумовлено тим, що в логістиці інформаційні системи повинні забезпечувати всебічну інтеграцію всіх елементів управління матеріальним потоком, їх оперативну і надійну взаємодію.