Принципи побудови інформаційних систем у логістиці

Відповідно до принципів системного підходу будь-яка система спочатку повинна досліджуватися у взаємовідношенні з зовнішнім середовищем, а вже потім усередині своєї структури. Цей принцип - послідовного просування по етапах видання системи - повинен дотримуватися і при проектуванні логістичних інформаційних систем. З позицій системного підходу в процесах логістики виділяють три рівня.

Перший рівень - робоче місце, на якому здійснюється логістична операція з матеріальним потоком, тобто пересувається, розвантажується, упаковується вантажна одиниця, деталь або будь-який інший елемент матеріального потоку. Другий рівень - ділянка, цех, склад, де відбуваються процеси транспортування вантажів, розміщаються робочі місця. Третій рівень - система транспортування і переміщення в цілому, що охоплює ланцюг подій, за початок якої можна прийняти момент відвантаження сировини постачальником. Закінчується цей ланцюг при надходженні готових виробів у кінцеве споживання.

У планових інформаційних системах зважуються задачі, що зв'язують логістичну систему із сукупним матеріальним потоком. При цьому здійснюється наскрізне планування в ланцюзі "збут-виробництво-постачання", що дозволяє створити ефективну систему організації виробництва, побудовану на вимогах ринку, з видачею необхідних вимог у систему матеріально-технічного забезпечення підприємства. Цим планові системи як би "уплутують" логістичну систему в зовнішнє середовище, у сукупний матеріальний потік.

Диспозитивні і виконавчі системи деталізують намічені плани і забезпечують їхнє виконання на окремих виробничих ділянках, у складах, а також на конкретних робочих місцях.

Відповідно до концепції логістики інформаційні системи, що відносяться до різних груп, інтегруються в єдину інформаційну систему. Розрізняють вертикальну та горизонтальну інтеграцію.

Вертикальною інтеграцією вважається зв'язок між плановою, диспозитивною і виконавчою системами, що здійснюється за допомогою вертикальних інформаційних потоків. Принципова схема вертикальних інформаційних потоків, що зв'язують планові, диспозитивні і виконавчі системи, наведена на рис.

Вид звітності Вид інформаційної системи Рівень керівництва Розв'язувані задачі
Річний звіт Планові Вище керівництво Вироблення стратегії і тактики доведення цілей
Щотижневий, місячний, квартальний звіт Диспозитивні Середній менеджмент Визначення способу дій, доведення правил , інструкцій, завдань
Щоденний звіт Виконавчі Безпосередні виконавці Виконання інструкцій, обробка та групування первинної інформації

Рис.

Горизонтальною інтеграцією вважається зв'язок між окремими комплексами завдань у диспозитивних і виконавчих системах за допомогою горизонтальних інформаційних потоків.