Функції логістики

В процесі управління матеріальними потоками в економіці вирішується безліч різноманітних завдань. Це - завдання прогнозування попиту і виробництва, а, отже, і обсягу перевезень; визначення оптимальних обсягів і напрямів матеріальних потоків; організації складування, упаковки, транспортування і багато інших. Розглянемо, ким вирішуються ці завдання.

Матеріальні потоки утворюються в результаті діяльності різних підприємств і організацій, які виробляють і споживають ту чи іншу продукцію, надають або користуються тими чи іншими послугами. При цьому ключову роль в управлінні матеріальними потоками відіграють наступні підприємства і організації:

♦ транспортні підприємства загального користування, різні експедиційні фірми;

♦ підприємства оптової торгівлі, що здійснюють комплекс логістичних операцій з товаром;

♦ комерційно-посередницькі організації, не працюють з товаром, але надають послуги з організації оптового обороту;

♦ підприємства-виробники, чиї склади сировини і готової продукції виконують різноманітні логістичні операції.
Силами цих підприємств і організацій формуються матеріальні потоки, безпосередньо здійснюється і контролюється процес руху товару.

Кожен з перелічених учасників логістичного процесу спеціалізується на здійсненні якої-небудь групи логістичних функцій. При цьому під терміном "функція" в подальшому будемо розуміти сукупність дій, однорідних з точки зору мети цих дій, і помітно відрізняється від іншої сукупності дій, що мають також певну мету. Логістична функція - це укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи.

У табл. 2 дається перелік основних логістичних функцій та його зразкову розподіл між різними учасниками логістичного процесу. Кожна з цих функцій є досить однорідну (з точки зору мети) сукупність дій. Наприклад, кінцевою метою всіх заходів щодо формування господарських зв'язків є встановлення відносин ділового партнерства між різними учасниками логістичного процесу, тобто формування зв'язків між елементами макрологістичних систем.

Таблиця 2
Основні логістичні функції та їх зразкову розподіл між різними учасниками логістичного процесу

Назва логістичної функції Учасник логістичного
процесу
Транспорт загального користування Підприємства оптової торгівлі Комерційно-посередницькі оганізації Склади сировини та склади готової продукції підприємств виробників
Формування господарських зв'язків по поставках товарів або надання послуг, їх розвиток, корегування і раціоналізація х х х  
Визначення обсягів і напрямів матеріальних потоків   х х  
Прогнозні оцінки потреби в перевезеннях х х х  
Визначення послідовності просування товарів через місця складування, визначення оптимального коефіцієнта складської звенности при організації товароруху     х  
Розвиток, розміщення і організація складського господарства   х х  
Управління запасами в сфері обігу   х х  
Здійснення перевезення, а також всіх необхідних операцій на шляху прямування вантажів до пунктів призначення х      
Виконання операцій, які безпосередньо передують і завершальних перевезення товарів   х   х
Управління складськими операціями   х   х

Зазначимо дві характерні особливості наведеного комплексу логістичних функцій:

♦ всі перераховані в табл. 2 функції взаємопов'язані і спрямовані на управління матеріальним потоком, тобто весь комплекс логістичних функцій, в сукупності, також підпорядкований єдиної мети;

♦ носіями перерахованих функцій виступають суб'єкти, які беруть участь в логістичному процесі.

Принципова відмінність логістичних функцій від аналогічних функцій, що реалізуються при традиційній організації господарської діяльності, полягає, перш за все, в їх глибокої системної взаємозв'язку між собою.

Оптимізація матеріальних потоків при традиційній моделі господарювання відбувається, як правило, в межах однієї функції без врахування наслідків в суміжних областях. Наприклад, оптимізація запасів в постачанні без урахування наслідків в транспорті, виробництві та збуті. Говорити в цьому разі про управління запасами як про логістичної функції не можна.

Критерієм ефективності реалізації логістичних функцій є ступінь досягнення кінцевої мети логістичної діяльності, вираженої шістьма правилами логістики.

Инфраструктура рынка и капитал сферы обращения