Порівняльна характеристика класичного і системного підходів

Істота системного підходу чітко виявляється при його порівнянні з класичним індуктивним підходом до формування систем.

Класичний підхід означає перехід від часткового до загального (індукція). Формування системи при класичному підході до цього процесу відбувається шляхом злиття її компонентів, що розробляються окремо.

На першому етапі визначаються цілі функціонування окремих підсистем. Потім, на другому етапі, аналізується інформація, необхідна для формування окремих підсистем. І, нарешті, на третьому етапі формуються підсистеми, які в сукупності утворюють працездатну систему.

На відміну від класичного системний підхід передбачає послідовний перехід від загального до приватного, коли в основі розгляду лежить кінцева мета, заради якої створюється система.

Послідовність формування системи при системному підході також включає в себе кілька етапів.

Перший етап. Визначаються і формулюються цілі функціонування системи.

Другий етап. На підставі аналізу мети функціонування системи і обмежень зовнішнього середовища определяКугся вимоги, яким повинна задовольняти система.

Третій етап. На базі цих вимог формуються, орієнтовно, деякі підсистеми.

Четвертий етап. Найбільш складний етап синтезу системи: аналіз різних варіантів і вибір підсистем, організація їх у єдину систему. При цьому використовуються критерії вибору. У логістиці один з основних методів синтезу систем - моделювання.