Вплив імовірнісного характеру попиту на рішення по управлінню запасами (аналіз XYZ)

Аналіз ABC дозволяє диференціювати асортимент (номенклатуру ресурсів, а стосовно до торгівлі - асортимент товарів) за ступенем внеску в намічений результат. Принцип диференціації асортименту в процесі аналізу XYZ інший - тут весь асортимент (ресурси) ділять на три групи в залежності від ступеня рівномірності попиту і точності прогнозування.

У групу X включають товари, попит на які рівномірний, або піддається незначним коливанням. Обсяг реалізації за товарами, включеним в дану групу, добре передбачуваний.

У групу Y включають товари, які споживаються в коливних обсягах. Зокрема, в цю групу можуть бути включені товари із сезонним характером попиту. Можливості прогнозування попиту по товарах групи Y - середні.

У групу Z включають товари, попит на які виникає лише епізодично. Прогнозувати обсяги реалізації товарів групи Z складно.

Ознакою, на основі якого конкретну позицію асортименту відносять до групи X, Y або Z, є коефіцієнт варіації попиту (v) з цієї позиції. Серед відносних показників варіації коефіцієнт варіації є найбільш часто вживаним показником відносної колеблемости:

v = x 100%,

де xi - i-е значення попиту по оцінюваній позиції;

- середнє значення попиту за оцінюваною позиції за період n;

n - величина періоду, за який зроблено оцінку.

Величина коефіцієнта варіації змінюється в межах від нуля до нескінченності. Поділ на групи X, Y і Z може бути здійснено, наприклад, на основі алгоритму, представленого в табл. 7.

Таблиця 7
Можливий алгоритм диференціації асортименту на групи X, Y і Z

Група Інтервал
X 0≤v<10%
Y 10%≤v<25%
Z 25%≤v<∞

Загальний алгоритм проведення аналізу XYZ наводиться в табл. 8.

Таблиця 8
Порядок проведення аналізу XYZ

Визначення коефіцієнтів варіації за окремими позиціями асортименту
Угрупування об'єктів управління в порядку зростання коефіцієнта варіації
Побудови кривої XYZ
Поділ сукупності об'єктів управління на три групи: група X, група Y і група Z

Побудова кривої XYZ здійснюється в прямокутних координатах. По осі ОХ відкладають позиції асортименту в порядку зростання коефіцієнта варіації попиту, виражені у відсотках до загальної кількості позицій асортименту.