Основні сфери застосування поняття "логістика"

Термін "логістика", відомий до початку нинішнього століття лише вузькому колу фахівців, отримує сьогодні широке поширення. Основна причина цього явища полягає в тому, що поняття почало використовуватися в економіці.

Історично логістика розвивалася як військова дисципліна. Тут термін відомий з IX століття нашої ери (Візантія), позначаючи, в основному, добре організовану роботу тила по забезпеченню військ всім необхідним, тобто роботу, яка є значущим складовим бойового успіху.

Детальніше...

Визначення поняття логістики

У логіці термін "поняття" позначає думка, в якій узагальнюються і виділяються предмети деякого класу з певних спільним і в сукупності специфічним для них ознаками.

Якщо розглянути в сукупності коло проблем, які зачіпає логістика, то загальним для них будуть питання управління матеріальними та відповідними їм інформаційними потоками.

У роботах вітчизняних та зарубіжних учених можна зустріти більш широке трактування поняття логістики, в якій об'єкт управління не обмежується матеріальним потоком. Сьогодні до логістиці відносять управління людськими, енергетичними, фінансовими та іншими видами потоків. З'явилися такі терміни, як "банківська логістика", "інформаційна логістика" і ряд інших.

Детальніше...

Розширене трактування поняття логістики

На об'єкт логістики можна дивитися з різних точок зору: з позиції маркетолога, фінансиста, менеджера з планування та управління виробництвом, вченого, що пояснює різноманіття визначень поняття логістики. Крім того, "поруч вітчизняних і зарубіжний фахівців термін" Логістика "трактується як в більш вузькому, так і в більш широкому сенсах, що дозволяє зробити висновок про те, що логістика належить до класу так званих семантично розмитих або змістовно неясних понять".

Детальніше...

Специфіка підходу до управління матеріальними потоками

Діяльність з управління матеріальними потоками здійснювалася людством з давніх часів. Логістика ж у господарській практиці почала застосовуватися зовсім недавно (а на значному числі вітчизняних підприємств ще й не почала застосовуватися). Визначення логістики не завжди в явному вигляді відображають яскраво виражену специфіку логістичного підходу до управління матеріальними потоками. У зв'язку з цим зупинимося докладніше на принциповій відмінності логістики від традиційного управління матеріальними потоками.

Детальніше...

Передумови розвитку логістики

Розглянемо, чим викликана необхідність і чим обумовлена можливість широкого застосування логістики в сучасній економіці.

Необхідність застосування логістики пояснюється низкою причин, серед яких виділимо дві основні. Перша причина - розвиток конкуренції, викликане переходом від ринку продавця до ринку покупця. До кінця першої половини XX століття в країнах з розвиненою ринковою економікою виробники і споживачі продукції не надавали серйозного значення створенню спеціальних систем, які дозволяють оптимізувати управління матеріальними потоками. Виробництво, оптова і роздрібна торгівля працювали без тісної технічної, технологічної, економічної та методологічної інтеграції один з одним. Єдині системи управління наскрізними матеріальними потоками не створювалися. Основний потенціал конкурентоспроможності створювався в цей період за рахунок розширення і вдосконалення виробництва.

Детальніше...

Етапи розвитку логістики

У сучасній економіці виділяють три етапи вдосконалення логістики.

Перший етап - 60-і роки XX століття, характеризується використанням логістичного підходу для управління матеріальними потоками у сфері обігу. У цей період починає приходити розуміння двох ключових положень:

1. Існуючих як би окремо потоки матеріалів у виробництві, зберіганні і транспортуванні можуть бути охоплені єдиною системою управління.

2. Інтеграція окремих функцій фізичного розподілу матеріалів може дати істотний економічний ефект.

Детальніше...

Економічний ефект від використання логістики

Матеріальний потік, рухаючись від первинного джерела сировини через ланцюг виробничих, транспортних і посередницьких ланок до кінцевого споживача постійно збільшується у вартості. Проведені у Великобританії дослідження показали, що у вартості продукту, що потрапив до кінцевого споживача, більше 70% складають витрати, пов'язані із зберіганням, транспортуванням, упаковкою та іншими операціями, що забезпечують просування матеріального потоку.

Детальніше...

Взаємозв'язок логістики та маркетингу

Маркетинг являє собою систему управління, що дозволяє пристосовувати виробництво до вимог ринку з метою забезпечення вигідного продажу товарів.

Маркетинг був затребуваний практикою у зв'язку з виниклими труднощами зі збутом товарів, історично, у більш ранній період, ніж логістика. У середині XX століття орієнтація виробництва на випуск потрібного на ринку товару та застосування маркетингових методів вивчення попиту і впливу на попит виявилися вирішальним чинником підвищення конкурентоспроможності.

Детальніше...

Приклади логістичної оптимізації матеріального потоку в сфері обігу

Сутність логістичного підходу до управління матеріальними потоками полягає в інтеграції окремих учасників логістичного процесу в єдину систему, здатну швидко та економічно доставити необхідний товар в потрібне місце. Учасники логістичного процесу, охопленого єдиною системою управління, можуть відноситися до однієї або до кількох організацій. У другому випадку завдання логістичного управління істотно ускладнюється, тому що в рамках єдиної системи необхідно об'єднати різних власників, тобто суб'єктів з різними економічними інтересами.

Детальніше...