Розширене трактування поняття логістики

На об'єкт логістики можна дивитися з різних точок зору: з позиції маркетолога, фінансиста, менеджера з планування та управління виробництвом, вченого, що пояснює різноманіття визначень поняття логістики. Крім того, "поруч вітчизняних і зарубіжний фахівців термін" Логістика "трактується як в більш вузькому, так і в більш широкому сенсах, що дозволяє зробити висновок про те, що логістика належить до класу так званих семантично розмитих або змістовно неясних понять".

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури показав, що сьогодні під логістикою розуміється:

♦ новий напрям в організації руху вантажів;

♦ теорія планування різних потоків в человекомашінних системах;

♦ сукупність різних видів діяльності з метою отримання необхідної кількості вантажу в потрібному місці в потрібний час з мінімальними витратами;

♦ інтеграція перевізного і виробничого процесу;

♦ процес планування витрат з переміщення та зберігання вантажів від виробництва до споживання;

♦ форма управління фізичним розподілом продукту;

♦ ефективний рух готової продукції від місця виробництва до місця споживання;

♦ новий науковий напрямок, пов'язаний з розробкою раціональних методів управління матеріальними та інформаційними потоками;

♦ наука про раціональної організації виробництва і розподілу.

Наведемо ряд визначень логістики, сформульованих зарубіжними та вітчизняними вченими.

ЛОГІСТИКА - це планування, організація та контролювання всіх видів діяльності з переміщення та складування, які забезпечують проходження матеріального і пов'язаного з ним інформаційного потоків від пункту закупівлі сировини до пункту кінцевого споживання.

ЛОГІСТИКА - наука про сукупність різних видів діяльності, спрямованої на отримання необхідного кількості продукції у встановлений час у заздалегідь встановленому місці, в якому склалася потреба в цій продукції.

ЛОГІСТИКА - наука про планування, реалізації та контролі ефективних і економних з точки зору витрат операцій переміщення та зберігання матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції, а також пов'язаної з ними інформації про постачання товарів від місця виробництва до місця споживання відповідно до вимог клієнтури.

ЛОГІСТИКА - загальна точка зору: стратегічна, тактична, операційна на компанію та її партнерів по бізнесу з матеріальним потоком в якості інтегратора.

ЛОГІСТИКА - наука про процес фізичного розподілу продукції в просторі і в часі.

ЛОГІСТИКА - наука про взаємозв'язки і взаємодії постачання зі збутом і транспортом.

ЛОГІСТИКА - наука про взаємодію всіх елементів виробничо-транспортних систем: від виробництва до продуктивного споживання.

ЛОГІСТИКА - комплексне направлення у науці, що охоплює проблеми управління матеріальними потоками.

ЛОГІСТИКА - наука про раціональної організації виробництва і розподілу, яка комплексно вивчає постачання, збут і розподіл засобів виробництва.

ЛОГІСТИКА - наука про планування, управління і контроль що надходить на підприємство, оброблюваного то й покидає це підприємство матеріального потоку і соответствуюгцего йому інформаційного потоку.

ЛОГІСТИКА - напрямок у сфері економіки, в рамках якої вирішується проблема розробки та впровадження комплексної системи управління матеріальними та інформаційними потоками на виробництві, транспорті, розподілі для повного і своєчасного задоволення попиту.