Економічний ефект від використання логістики

Матеріальний потік, рухаючись від первинного джерела сировини через ланцюг виробничих, транспортних і посередницьких ланок до кінцевого споживача постійно збільшується у вартості. Проведені у Великобританії дослідження показали, що у вартості продукту, що потрапив до кінцевого споживача, більше 70% складають витрати, пов'язані із зберіганням, транспортуванням, упаковкою та іншими операціями, що забезпечують просування матеріального потоку.

Висока частка витрат на логістику в кінцевій ціні товару показує, які резерви поліпшення економічних показників суб'єктів господарювання містить оптимізація управління матеріальними потоками.

Розглянемо головні складові економічного ефекту від застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками. У сферах виробництва і обігу застосування логістики дозволяє:

♦ знизити запаси на всьому шляху руху матеріального потоку;

♦ скоротити час проходження товарів по логістичного ланцюга;

♦ знизити транспортні витрати;

♦ скоротити витрати ручної праці і відповідні витрати на операції з вантажем.

Значна частка економічного ефекту досягається за рахунок скорочення запасів на всьому шляху руху матеріального потоку. За даними Європейської промислової асоціації наскрізний моніторинг матеріального потоку забезпечує скорочення матеріальних запасів на 30-70%.

Висока значимість оптимізації запасів пояснюється наступним:

♦ річні витрати на утримання запасів на підприємствах сфер виробництва та обігу складають приблизно 25-30% від вартості середнього запасу;

♦ в загальній структурі витрат на логістику витрати на утримання запасів становлять понад 50%, включаючи витрати на управлінський апарат, а також втрати від псування або крадіжки товарів;

♦ значна частина оборотного капіталу підприємств, як правило, відвернута в запаси (від 10 до 50% всіх активів підприємств).

Скорочення запасів при використанні логістики забезпечується за рахунок високого ступеня узгодженості дій учасників логістичних процесів, за рахунок підвищення надійності поставок, за рахунок раціональності розподілу запасів, а також по ряду інших причин.

Наступна складова економічного ефекту від застосування логістики утворюється за рахунок скорочення часу проходження товарів по логістичного ланцюга. Сьогодні в загальних витратах часу, що відводяться на складування, виробничі операції та доставку, витрати часу на власне виробництво становлять у середньому від двох до п'яти відсотків.

Таким чином, понад 95% часу обороту припадає на логістичні операції. Скорочення цієї складової дозволяє прискорити оборотність капіталу, відповідно збільшити прибуток, одержувану в одиницю часу, знизити собівартість продукції.