Вплив характеру розподілу на розмір страхового запасу

Розподіл нормальний

Умовою застосування наведеного порядку визначення страхового запасу є нормальний характер розподілу значень випадкової величини (у разі значення потреби між двома суміжними поставками). Розподіл є нормальним, якщо на величину ознаки діє безліч взаємно незалежних факторів, серед яких немає жодного з коливністю, що різко виділяється, тобто роль кожного з факторів незначна.

Методи перевірки відповідності фактичного розподілу випадкової величини теоретичному закону розподілу наведено у навчальній літературі з математичної статистики.

У першому наближенні оцінити належність фактичного розподілу до нормального можна, зіставивши значення трьох параметрів фактичного розподілу:

• мода - значення ознаки, що найчастіше зустрічається в досліджуваній сукупності;

• медіана - значення ознаки, що припадає на середину ранжованої (упорядкованої) сукупності;

• cереднє значення ознаки.

У разі близькості перерахованих параметрів розподіл є нормальним.

Розподіл Пуассона

У випадку, якщо фактори, що викликають відхилення значення випадкової величини від очікуваного значення, діють рідко, але число таких факторів велике, випадкова величина може бути розподілена за законом Пуассона.

У першому наближенні оцінити належність фактичного розподілу до пуассонівського можна, зіставивши значення двох параметрів фактичного розподілу:

• середня величина варіації фактора;

• дисперсія варіацій фактора.

У разі близькості перерахованих параметрів може бути висунута гіпотеза про те, що розподіл є пуассонівським.

Рівномірний розподіл ймовірності випадкової величини потреби між поставками.

Цей випадок означає, що будь-яке значення потреби, що лежить у межах від відомого мінімального (qmin) до відомого максимального (qmax) значення, має однакову ймовірність.

Формула для розрахунку величини страхового запасу у разі рівномірного розподілу має вигляд:

R = (0,5 − α) × (qmaxqmin).

Як бачимо, зміна характеру розподілу істотно впливає на розмір страхового запасу.

На закінчення наведемо висловлювання автора низки робіт у галузі дослідження операцій М. Ш. Кремера: "... Знайти аналітично оптимальні значення точки запасу S0 і обсягу партії n вдається лише у щодо простих випадках. Якщо ж система зберігання запасів має складну структуру (багато видів зберігається, ієрархічна система складів), використовувані стохастичні моделі складні, а їх параметри змінюються в часі, то єдиним засобом аналізу такої системи стає імітаційне моделювання, що дозволяє імітувати ("програвати") на ЕОМ функціонування системи, досліджуючи її поведінку за різних умов, значень параметрів, відбиваючи їх випадковий характер, зміна часу і т. п."